Contributie

Een circusles duurt anderhalf uur en kost €9,70 per les. De vrijdag groep (5-6 jaar)is 45 minuten kost €6,- euro per les. De contributie dient elke maand overgemaakt te worden. Het maandbedrag is als volgt berekend: totaal aantal lessen in één jaar gedeeld door 12 maanden = het maandbedrag. Het prijsverschil per groep is omdat bij één week vakantie twee zaterdagen uitvallen en maar één maandag en één woensdag.

Hieronder staat de maandcontributie per groep (prijzen per 1 april 2019):

 • €32,50  per maand voor de lessen op maandag en woensdag.
 • €28,30  per maand voor de lessen op zaterdag.
 • €20,- per maand voor de lessen op vrijdag

Het bedrag is zo berekend dat alleen de echte lesdagen betaald worden en de betaling in de vakanties niet stopgezet hoeft te worden. Voor de uitgevallen lessen door vakanties betaalt u dus ook niet! 

Als u uw kind inschrijft bij Miloco zit hij/zij op circus totdat u uw kind afmeldt.

Korting

U krijgt korting op het totaalbedrag als uw kind twee keer per week traint. Voor de twee lessen samen betaalt u dan maar €47,00 per maand.

Volgt uw kind drie lessen in de week, dan betaalt u slechts €64 in de maand. 

Gratis proefles

Ieder kind krijgt een gratis proefles, behalve als uw kind al kennis met ons heeft gemaakt via schoolsport of de sportpas. Besluit uw kind na het deelnemen aan de proefles bij ons lessen te gaan volgen, dan dient u maandelijks de contributie aan ons over te maken.

Periodieke betaling

U kunt het maandbedrag overmaken naar het volgende rekeningnummer: NL15RABO 01437.80.557 tnv circus Miloco. Zet hier duidelijk de naam van uw kind bij. Bij vrijwel alle banken kan je als optie kiezen voor maandelijks automatisch over te boeken. Kijk hier voor hulp bij het instellen van een periodieke overboeking bij uw bank.

Stopzetten van de lessen

Als uw kind stopt met de lessen, dan dient u zelf de automatische incasso stop te zetten. U moet ook het stopzetten van de lessen schriftelijk (in een e-mail) aan ons doorgeven. 

Voorwaarden / Kleding

Veiligheid is voor ons erg belangrijk. Vanuit ons lessysteem en onze protocollen zorgen wij dat de lessen veilig zijn voor uw kind. Onze voorwaarden zijn wel dat uw kind kleding aanheeft waarbij hij/zij niet onnodig schaafplekken of wondjes oploopt. Schoenen: voor ieder onderdeel zijn turnschoenen met grip goed, voor het eenwielfietsen raden wij gymschoenen met sokken aan. Voor het onderdeel tissu is het nodig om kleding met mouwen aan te trekken, bij voorkeur een turnpakje met (lange of korte) mouw. Ook is een legging of stretchbroek prettig.

Schoolvakanties

We houden deze site aan voor de schoolvakanties, maar we merken dat sommige scholen ook nog wel eens andere keuzes maken hierin. Mocht jouw school vakantie hebben terwijl wij deze niet in de agenda hebben staan, dan gaat de les natuurlijk gewoon door en hopen we dat je wel komt! Klik hier voor onze agenda.

Overige kosten 

Circus Miloco heeft zelf genoeg circusmateriaal in huis voor de lessen. Dit hoeft u niet aan te schaffen. Mocht u circusmateriaal voor thuis willen aanschaffen, dan kunt u via ons een mooie korting krijgen! Klik hier voor deze korting en onze aanbevelingen.

Subsidie via jeugdcultuurfonds

Bij het jeugdcultuurfonds kan je kijken of je nog extra subsidie kunt krijgen op de lessen of op de aanschaf van circusmateriaal.

Via onze (digitale) inschrijfformulieren voor onze activiteiten, onze (online) diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt , worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring van Circus Miloco leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

Welke gegevens heeft Circus Miloco van mij?

Om onze (online) diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Waarom heeft Circus Miloco mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

– Faciliteren van deelname aan een activiteit: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.

– Verhuur van ruimtes: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.

– Kaartverkoop: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.

– Versturen nieuwsbrief: ondubbelzinnige toestemming van betrokkene

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Formulieren en nieuwsbrief

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een activiteit of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De persoonsgegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. 

Wij bieden ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken geen systemen waar geautomatiserde besluitvorming aan te pas komt.

Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen: Navision, Entranz, Formdesk, Mailchimp, Supersaas, Zetadocs, Message Bird, Google forms. Deze gebruiken wij om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het uitvoeren van een overeenkomst en op verzoek van de klant. Denk hierbij aan facturatie, kaartverkoop en nieuwsbrief verzenden. Wij doen zaken met betrouwbare partijen en wij verwachten geen gevolgen hiervan voor u.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Wanneer u uw toestemming intrekt, betekent dit dat wij geen gegevens meer verwerken die gebaseerd zijn op uw toestemming. Wij zullen deze gegevens verwijderen tenzij deze nodig zijn voor een andere rechtsgrond.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

 • Hosting partijen; Mailchimp, webhoster

Zorgt Circus Miloco dat mijn gegevens beschermd zijn?

Milico heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Circus Miloco zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;  
 • Encryptie;
 • Back-ups;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Strikt wachtwoordbeleid;

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website Circus Miloco terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals die van partners/ andere aanbieders, die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Een verzoek kunt u indienen via info@circusmiloco.com

Om te borgen dat niemand anders dan u zelf van dit privacy recht gebruik maakt, zullen wij u vragen zich te identificeren.

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens  bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik Circus Miloco bereiken?

Vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens? Bel Jeroen (0646080622) of mail naar info@circusmiloco.com

Privacyverklaring laatst opgemaakt op 17 januari 2020

Via onze (digitale) inschrijfformulieren voor onze activiteiten, onze (online) diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt , worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

 

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

 

In deze privacyverklaring van Circus Miloco leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

 

Welke gegevens heeft Circus Miloco van mij?

Om onze (online) diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

 

Waarom heeft Circus Miloco mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

 

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

– Faciliteren van deelname aan een activiteit: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.

– Verhuur van ruimtes: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.

– Kaartverkoop: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.

– Versturen nieuwsbrief: ondubbelzinnige toestemming van betrokkene

 

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

Formulieren en nieuwsbrief

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een activiteit of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De persoonsgegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. 

Wij bieden ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken geen systemen waar geautomatiserde besluitvorming aan te pas komt.

Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen: Navision, Entranz, Formdesk, Mailchimp, Supersaas, Zetadocs, Message Bird, Google forms. Deze gebruiken wij om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het uitvoeren van een overeenkomst en op verzoek van de klant. Denk hierbij aan facturatie, kaartverkoop en nieuwsbrief verzenden. Wij doen zaken met betrouwbare partijen en wij verwachten geen gevolgen hiervan voor u.

 

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Wanneer u uw toestemming intrekt, betekent dit dat wij geen gegevens meer verwerken die gebaseerd zijn op uw toestemming. Wij zullen deze gegevens verwijderen tenzij deze nodig zijn voor een andere rechtsgrond.

 

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.

 

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

 • Hosting partijen; Mailchimp, webhoster

 

 

Zorgt Circus Miloco dat mijn gegevens beschermd zijn?

Milico heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Circus Miloco zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;  
 • Encryptie;
 • Back-ups;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Strikt wachtwoordbeleid;

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen

 

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website Circus Miloco terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals die van partners/ andere aanbieders, die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

 

Een verzoek kunt u indienen via info@circusmiloco.com

Om te borgen dat niemand anders dan u zelf van dit privacy recht gebruik maakt, zullen wij u vragen zich te identificeren.

 

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens  bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe kan ik Circus Miloco bereiken?

Vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens? Bel Jeroen 0646080622 of mail naar

info@circusmiloco.com

Privacyverklaring laatst opgemaakt op 17 januari 2020